Katalog firm i baza firmowa

Biznes Ekspert

W ogromnej liczbie przypadków biuro rachunkowe proponuje swoim kontrahentom własny wzór umowy. Nie znaczy to jednak, że nic nie można w takiej umowie skonwertować. O czym powinniśmy pamiętać w takiej sytuacji.
1. Pamiętaj o dokładnym określeniu stron umowy. W przypadku mężczyźni i kobiety fizycznej należy wskazać jej imiona, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), a oprócz tego numer PESEL. Gdy stroną umowy posiada być przedsiębiorca należy poza tym podać nazwę pod jaką prowadzi działalność, numer w ewidencji działalności gospodarczej i numer NIP. Zalecamy również aby chłopcy i dziewczęta takie załączyły odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Dobrze aby było aby biuro rachunkowe załączyło do umowy też odpis dokumentu potwierdzającego uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (na przykład. certyfikatu księgowego albo zaświadczenia o wpisie na listę doradców podatkowych). W przypadku spółek (np. firmy z o. o. ) konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i mężczyźni i kobiety uprawnionej do reprezentacji. Warto też przy podpisywaniu umowy pokazać odpis z KRS spółki. Polecamy: Odpowiedzialność biura rachunkowego i podatnika 2. Dokładnie opisz zakres umówionych usług i inne zobowiązania biura. Umowa z biurem rachunkowym powinna z pewnością zawierać szczegółowy raport zakresu usług, do wykonywania których zobowiązuje się biuro. Na przykład ma możliwość chodzić o prowadzenie ksiąg rachunkowych lub książki zysków i rozchodów, ewidencji sprzedaży dla potrzeb VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i tak dalej. Warto także zapisać dodatkowe zobowiązania biura, przykładowo.

Szczegóły strony www.rachunkowosc-lodz.com: